ANVÄNDARVILLKOR

 1. Tillämpning av avtalet
 2. Priser och betalning
 3. Nöjd-kund-garanti och ångerrätt
 4. Reklamation
 5. Leverans av tjänster
 6. Force majeure
 7. Beställning och registrering
 8. Äganderätt/upphovsrätt

INTEGRITETSPOLICY

 1. Hantering av personuppgifter
 2. Cookies

 

ANVÄNDARVILLKOR

Vi på Nordic Career Academy AB strävar alltid efter att i största möjliga mån tillgodose våra kunders önskemål och att tillämpa gott affärsmannaskap. Därför ber vi dig noggrant läsa igenom villkoren nedan innan du använder webbplatsen och våra tjänster. Vi vill uppmärksamma dig på att användarvillkoren kan ändras och att det därför är ditt ansvar att regelbundet kontrollera och läsa användarvillkoren.

 1. Tillämpning av avtalet

1.1 Användarvillkor gäller för köp av tjänster av Nordic Career Academy AB (Org. Nr: 559239-4190) för dig som är över 18 år och har gjort en beställning på www.nordiccareeracademy.se

1.2 Genom att ta del av och acceptera våra användarvillkor samtycker du som kund till att Nordic Career Academy AB tillhandahåller och levererar sina tjänster via samarbetspartner och tjänsteleverantörer som är utomstående individer, konsulter eller företag.

1.3 Dessa användarvillkor beskriver dina rättigheter och skyldigheter när du ingår avtal med Nordic Career Academy AB oavsett om det är du eller någon annan person/företag eller organisation som betalar det hela eller en del av kostnaden för din beställning på www.nordiccareeracademy.se

1.4 Villkoren börjar gälla då köparen ingår avtal med Nordic Career Academy AB genom att göra en beställning av säljaren via www.nordiccareeracademy.se skriftligen, via e-post och/eller muntligen.

1.5 Nordic Career Academy AB har när som helst rätt att avbryta eller ersätta de tjänster som tillhandahålls på www.nordiccareeracademy.se och ändra innehållet i dessa allmänna villkor.

1.6 Nordic Career Academy AB förbehåller sig rätten att tacka nej till beställningar utan att behöva uppge en anledning.

1.7 Nordic Career Academy AB har rätt att häva avtal med kund, avbryta en påbörjad beställning och stänga av kunden för beställning av tjänst om kunden bryter mot användarvillkoren. Vid inträffande av allvarliga avtalsbrott har Nordic Career Academy rätt att polisanmäla händelsen och begära både skadestånd och/eller ersättning.

1.8 Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej tillämpbart, ska övriga delar av avtalet fortfarande gälla.

1.9 Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Om det uppkommer tvist mellan Nordic Career Academy AB och kund ska parterna i första hand välja att lösa tvisten genom öppen dialog och i samförstånd. Om parterna inte lyckas komma fram till en lösning ska tvisten avgöras med Stockholms tingsrätt som första instans.

 1. Priser och betalning

2.1 Vi på Nordic Career Academy AB strävar efter att erbjuda ett smidigt och tryggt köp av digitala tjänster på vår hemsida. För att säkerställa säkerheten för våra kunders betalning och personuppgifter använder vi trygga betalmöjligheter, bland annat kortbetalning, direktbetalning och Klarna. Detta betyder att vi inte kommer att handskas med, spara eller ansvara för våra kunders betalningsuppgifter. All betalning sker på ett tryggt och enkelt sätt via krypterade direktförbindelser till våra leverantörer.

2.2 Betalning utförs till det pris som framgår i tjänsten vid tidpunkten för beställningen. Vi har rätt att vänta med att utföra en tjänst tills vi erhåller betalning från kund.

2.3 Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Bekräftad order prisjusteras inte. Nordic Career Academy AB reserverar sig för eventuella skrivfel.

2.4 Nordic Career Academy AB kan inte hållas ansvarig för granskning av vem som betalar för våra tjänster då vi erbjuder våra tjänster internationellt. Har du blivit av med ditt kreditkort eller råkat ut för stöld av dina bankkontouppgifter hänvisar vi dig att genast polisanmäla händelsen.

 1. Nöjd-kund-garanti och ångerrätt

3.1 Nordic Career Academy AB erbjuder nöjd-kund-garanti på sina tjänster. Nöjd-kund-garanti innebär att du som köpt och fått en tjänst hos www.nordiccareeracademy.se får dina pengar tillbaka om du inte är nöjd med vår tjänst.

3.2 Som förutsättning för att nöjd-kund-garantin ska gälla behöver du framställa en skriftlig begäran via e-mail inom en vecka från det datum du köpt tjänsten.

Du skickar din e-post till: info@ nordiccareeracademy.se

3.3 Skickar du som köparen inte en skriftlig begäran för nöjd-kund-garanti i tid äger du ingen rätt att utnyttja nöjd-kund-garantin.

3.4 Nordic Career Academy AB bär inget ansvar och lämnar inga garantier att tjänster som erbjuds på www.nordiccareeracademy se kommer leda till önskat resultat, anställning eller intervju.

3.5 Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du fjorton dagars ångerrätt. Ångerfristen börjar löpa den dag du ingår avtal om den tjänst du beställt.

3.6 Ångerrätt gäller inte efter påbörjad beställning.

 1. Reklamation
  Köparen får inte åberopa att hon/han är missnöjd med tjänsten om denne inte inom tidsramen för nöjd-kund-garantin meddelar Nordic Career Academy AB om detta skriftligt via e-post. Reklamationer framförs via e-post till info@nordiccareeracademy.se
 2. Leverans av tjänster
  5.1 Nordic Career Academy AB använder av sig elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information och leverera sina tjänster till kunder.

5.2 De flesta tjänster som Nordic Career Academy AB tillhandahåller varierar från tjänst till tjänst, och de kan fördröjas vid vissa fall. Leveranstider för CV mallar och skriftlig granskning av CV, personligt brev, LinkedIn och intervjufrågor är 24 timmar. Tid för alla typ av video- och telefonsamtal bestämmer kunden själv. Nordic Career Academy ringer upp till kunden vid bestämd tid och erbjuden tjänsten. Vid eventuella fördröjningar meddelar Nordic Career Academy AB kunden för att informera om förseningar. Ersättning för leveransförseningar betalas inte ut.

 1. Force majeure

6.1 Nordic Career Academy AB är under alla omständigheter befriade från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av kundens åtagande eller en beställd tjänst hindras av någon omständighet som Nordic Career Academy AB skäligen inte kunnat råda över, förutse, undvika eller övervinna. Exempel på sådana omständigheter kan vara driftstörningar, myndighetsingripande, offentliga regleringar, naturkatastrofer som översvämningar och jordbävningar, oroligheter, förbud, krig, krigsliknande händelser, brand, revolution, terrorattacker, inbördeskrig, lagändringar, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser, störningar och begränsningar i arbetsmarknaden, sjukdom, dödsfall, nedsatt arbetsförmåga, personalavgång, avbrott eller störningar i telekommunikationer, olyckshändelse, förlust eller förstörelse av data hos Nordic Career Academy AB eller hos någon av våra leverantörer och samarbetspartner.

6.2 Om en omständighet av i ovanstående angivet slag inträffar framflyttas tidpunkten för bägge parternas prestationer till dess hindret undanröjts.

6.3 Om prestationens fullgörande förhindrats enligt ovan längre än tre månader äger både parterna rätt att utan ersättningsskyldighet eller ansvar skriftligen frånträda avtalet.

6.4 Nordic Career Academy AB friskriver sig även från ansvar och kan inte garantera att tjänsterna du har beställt leder till önskat resultat såsom anställning eller intervju.

 1. Beställning

Genom att beställa tjänst, registrera dig via e-mailadress hos Nordic Career Academys hemsida eller genom en tredje part bekräftar du som kund att:

7.1 Du godkänner och har tagit del av innehållet i Användarvillkoren.

7.2 Du har fyllt 18 år.

7.3 De uppgifter du uppger vid registreringen eller vid köp av tjänster inte är felaktiga eller falska.

7.4 Du själv upprätthåller säkerheten på dina betaluppgifter.

 1. Äganderätt/upphovsrätt

8.1. Nordic Career Academy AB äger alla upphovsrätter, varumärken, innehåll och övriga immateriella rättigheter på www.nordiccareeracademy.se. Allt innehåll på www.nordiccareeracademy.se skyddas av upphovsrätt och får inte kopieras, ändras eller laddas ner. Det får inte heller säljas, offentlig framföras, skrivas ut eller användas privat eller för kommersiellt ändamål.

8.2 Du som kund förbinder dig att inte utföra en handling, uppladdning eller åtgärd som leder till orimligt stor belastning, skada eller teknisk störning på www.nordiccareeracademy.se och dess databaser och servrar.

8.3 Du får inte heller använda någon form av robot eller ett tredjepartsverktyg för att leta efter, kopiera eller ladda ner information på www.nordiccareeracademy.se och dess servrar samt databaser.

8.4  Du som kund förbinder dig till att allt material du översänder till oss innehar du personligen rättigheter till.

INTEGRITETSPOLICY

 1. Hantering av personuppgifter

Nordic Career Academy AB strävar efter att erbjuda en säker och trygg användning och ett säkert och tryggt köp av digitala tjänster på www.nordiccareeracademy.se. Därför är det av största vikt att du läser och förstår denna integritetspolicy och känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

9.1 Riktlinjer om regler:

Nordic Career Academy AB värnar om sina kunders personliga integritet och följer regler om dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) som gäller i hela EU. Denna integritetspolicy beskriver dina rättigheter som kund/besökare på webbsidan och förklarar hur Nordic Career Academy AB samlar in och använder personlig information. Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att maila till info@ nordiccareeracademy.se. Vill du veta mer om dina rättigheter och personuppgiftslagen GDPR får du besöka hemsidan till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/

9.2 Samtycke: Genom att ta del av och acceptera våra användarvillkor och denna integritetspolicy samtycker du till att Nordic Career Academy AB lagrar, bearbetar, använder, behandlar och raderar dina personuppgifter enligt användarvillkoren och dataskyddsförordningen GDPR-lagen.

9.3. Ansvarig juridisk person:

Nordic Career Academy AB är ansvarig för behandling av personuppgifter eftersom det är Nordic Career Academy AB som bestämmer såväl ändamål som syfte med hanteringen.

9.4 Hantering av person- och kontaktinformation

9.4.(a) I samband med användning och köp av tjänster på www.nordiccareeracademy.se anger du själv dina personuppgifter. Detta är för att vi ska kunna utföra tjänster som du beställer av oss. Personuppgifter du lämnar till oss kan till exempel vara din person- och kontaktinformation som namn och efternamn, födelsedatum/personnummer, adress, e-mailadress, telefonnummer, och information om tjänster du har beställt.

Personuppgifter du lämnar till oss kan också vara sådan information som brukar framgå i ett CV eller personligt brev. Det kan till exempel vara ditt foto, information om dina utbildningar, tidigare anställningar, erfarenheter, språkkunskaper, data och IT kunskaper, intressen etc.

9.4.(b) Nordic Career Academy AB rekommenderar att du inte lämnar uppgifter vid beställning av våra tjänster om ras, etniskt ursprung, politiska eller religiösa åsikter, sexuell läggning, hälsa eller andra känsliga kategorier av personuppgifter.

9.4.(c) Informationen du översänder till oss får inte heller göra intrång i någon annans fri- och rättigheter oavsett om det är en fysisk eller juridisk person med rättigheter som upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan typ av immateriella rättigheter.

9.4.(d) Innehållet och informationen du översändelser till oss får inte heller på något sätt vara stötande eller lagstridigt. Det gäller material, såväl text som bild, såsom pornografi, rasism, våld, terrorism och andra olagliga verksamheter.

9.5 Hantering av tekniska uppgifter:

När du besöker www.nordiccareeracademy.se eller köper våra tjänster samlar vi in tekniska uppgifter om hur du använder och interagerar på www.nordiccareeracademy.se. Tekniska uppgifter du lämnar till oss samlar vi via cookies eller tredjepartsleverantörer av IT tjänster. Sådana uppgifter kan till exempel vara enhetsinformation som IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform, geografisk placering, o.s.v.

9.6 Hantering av uppgifter som kommer från våra kunder

Genom att du handlar via våra kunder och samarbetspartner godkänner du att Nordic Career Academy AB samlar in, använder och sparar information om dig som vi får in via våra kunder och samarbetspartner. Exempel på våra kunder kan vara en privat, statlig/kommersiell/ideell verksamhet vars förmåner du använder för att få rabatt och/eller betala hela eller en del av kostnaden för din beställning på www.nordiccareeracademy.se.

9.7 Hantering av uppgifter som kommer från tredje part

Genom att du loggar in via en tredje part och kopplar ett externt konto till ditt konto på www.nordiccareeracademy.se samtycker du till att Nordic Career Academy AB samlar in, använder och sparar information i enlighet med användarvillkoren och integritetspolicy. Personuppgifter vi får från den tredje parten styrs av ditt samtycke och inställningar hos den tredje parten.

9.8 Syftet med att behandla personuppgifter

Den information Nordic Career Academy AB erhåller om dina personuppgifter används bland annat i syfte att

 • administrera och utföra din beställning
 • besvara eventuella frågor du har
 • ge dig bättre service och uppfylla avtalet med dig
 • fullgöra säkerhetsreglerade krav och uppfylla rättsliga förpliktelser
 • analysera information för att anpassa, förbättra och utveckla våra tjänster på bästa möjliga sätt
 • utgöra underlag för att framställa statistiker, undersökningar om våra kunder och marknaden
 • behandla dina personuppgifter för kundkännedom och i marknadsföringssyfte
 • informera dig om våra nya tjänster, erbjudande och kampanjer via mailutskick. Om du inte längre vill få utskick av oss kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på länken längst ner i utskicket du får av oss.

9.9 Dela information med extern part

Vi lämnar inte ut någon form av dina personuppgifter till extern part, med undantag för följande situationer:

 • Om det finns ett lagstadgat krav eller en lagstadgad skyldighet för oss att göra det
 • För att förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet
 • om det är nödvändigt för att rätta sig efter domstolsbeslut eller legala krav
 • för att skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten
 • om det begärs av en offentlig tillsynsmyndighet eller annat organ
 • för att skydda säkerheten, äganderätten och rättigheterna till Nordic Career Academy AB.

9.10 Dela information med tredje part

Genom att ta del av och acceptera våra användarvillkor och vår integritetspolicy samtycker du till att Nordic Career Academy AB kommer att dela dina personuppgifter inom koncernbolag och till tredje parter i Sverige och i andra länder, enligt följande:

9.10.(a) Tjänsteleverantörer till Nordic Career Academy AB

Nordic Career Academy AB anlitar tjänsteleverantörer som utomstående individer, konsulter och företag för att erbjuda sina tjänster. Våra tjänsteleverantörer tillhandahåller, utför och levererar våra tjänster, hanterar uppgifter kring administration, sköter kundtjänst, support, betalning och drift av tekniska hjälpmedel som webbsida, sociala medier och andra kommunikationskanaler, håller kampanjer, framställer och analyserar statistik och undersökningar, och utvecklar hjälpmedel, verktyg och metoder. Våra tjänsteleverantörer får använda dina uppgifter endast å Nordic Career Academy AB:s vägnar och för de specifika uppgifter som de ska utföra åt oss. Genom att ingå i samarbetsavtal med oss samtycker våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner att hålla dina personuppgifter säkra och konfidentiella.

9.10.(b) Affärsöverlåtelse och konkurs

Nordic Career Academy AB kommer att dela med sig av dina personuppgifter till sin efterföljare om Nordic Career Academy AB förvärvas av eller slås samman med ett annat företag via en affärsuppgörelse eller konkurs.

9.11 Spara personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster och uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som är kund/köpare. Ett dokument framtaget för kundens räkning sparas av oss i maximalt 12 månader innan det permanent raderas. Detta görs i syfte att kunna hantera eventuell reklamation och utföra serviceärenden för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpeavtalet.

9.12. Dina rättigheter om dina personuppgifter

 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det syfte vi har samlat in dem. Det som kan hindra oss från att omedelbart radera denna information om dig kan endast vara avtalsförpliktelser eller andra rättsliga/legala skyldigheter.
 • Du har rätt till att rätta, korrigera och komplettera information om dig.
 • Du har rätt att få tillgång till din personliga data och begära en kopia av dina personuppgifter.
 • Du har rätt till att få information om hur, när eller på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter så att de i framtiden får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

9.13 Ändringar i integritetspolicyn

Riktlinjer för integritetspolicyn bestäms utifrån dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) och GDPR gäller i hela EU. Vi anpassar och ändrar vår integritetspolicy efter lagändringar. Den uppdaterade versionen av vår integritetspolicy finns alltid här på hemsidan.

 1. Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, surfplatta eller i telefon när du besöker en webbsida. Den används för att webbsidan du besöker ska komma ihåg informationen från dina tidigare besök. Den ger oss även möjlighet att få information om ditt besök, hur många besök vi fått under en viss tid och att utföra statistik om hur våra besökare använder vår webbsida.

Permanenta cookies sparar filen under en längre tid på din enhet och används för att ge information om vad som är nytt sedan du senast besökte en sida eller för att generera statistik. Permanenta cookies sparas på din dator/surfplatta/mobil tills du tar bort dem, de upphör att gälla eller de skrivs över av nya cookies.

Sessioncookies lagras temporärt i din dator/surfplatta/mobil medan du surfar på en webbsida och de försvinner när du stänger din webbläsare. Den hjälper oss att få kunskap om dina språkinställningar och hantera information som du lämnar när du använder våra tjänster.

Vi använder Google Analytics som är ett analysverktyg. Det hjälper oss att få en bild av hur besökarna använder vår webbsida. Google Analytics använder cookies och informationen som framställs när du besöker vår webbsida. Den sparar bland annat din IP-adress och all information vidarebefordras till och lagras av servrar som tillhör Google. Med hjälp av denna information kan vi utvärdera besöksstatistik och förbättra innehållet och strukturen på vår webbsida. Om du inte vill att dina besök på vår webbsida visas i statistiken i Google Analytics kan du ändra det via ett tillägg som du kan installera i din webbläsare.

Med hjälp av cookies ger vi våra besökare tillgång till olika användarmöjligheter och förbättrar användarvänligheten på vår webbsida. Cookies har vi även användning av för att komma ihåg vad du har i din kundvagn, hur långt du har kommit med din beställning, vilka tilläggstjänster du har valt, o.s.v.

Du kan alltid radera sparade cookies eller stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar om du inte vill att cookies används när du besöker en sida. Du kan även ställa in i din webbläsares inställningar så att du blir tillfrågad varje gång din webbplats vill placera en cookie på din dator. Om du väljer att stänga av cookies kan dock funktionaliteten,  användarvänligheten och vissa tjänster på sidan du besöker helt eller delvis sluta fungera.

Vill du läsa mer om cookies får du gärna besöka hemsidan till Post- och telestyrelsen som är tillsynsmyndighet på området.